Bài tập minh họa tiểu học

Bài tập minh họa tiểu học

Bé khoanh tròn găng tay bên TRÁI nhé

Bé hoàn thành các qui luật bên dưới nhé

 14  15

Bé khoanh tròn số của các nhóm có chung các con vật?

16

 

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA MIỄN PHÍ